Etický kodex kladenského divadla nabádá k udavačství?

Městské divadlo Kladno tento týden rozdalo mezi své zaměstnance tištěnou formu etického kodexu. Tedy pravidla chování v divadle černé na bílém. Ve své podstatě je to nařízení, které nabádá zaměstnance k udavačství, chcete-li k práskačství. Ožívá minulý režim?

Kodex nyní prý čeká na podpisy těch, kterým je určen. Po jeho přečtení se mnohým zaměstnancům divadla, text připomínající někomu metody minulého režimu, podepisovat nechce. Abyste si udělali sami představu, vybrali jsme na ukázku část z kodexu, která svým způsobem nařizuje divadelníkům oznamovat jeho porušování:
Kdokoli se dozví o možném porušení pravidel tohoto kodexu, je povinen toto podezření oznámit.
Zaměstnanci hlásí podezření svému nadřízenému.
Vedoucí pracovníci oznamují podezření z porušení jednateli společnosti nebo compliance officerovi.
Zaměstnanci mohou též podezření oznamovat prostřednictvím telefonické linky zveřejněné na nástěnce v prostorách Městského divadla Kladno nebo Divadla Lampion.
Zaměstnanec, který v dobré víře oznámil podezření na porušení etického kodexu, nesmí být za takové oznámení nijak potrestán ani postižen, a to ani v případě, že se podezření ukáže jako nedůvodné. Naopak zaměstnanec, který oznámení provedl s cílem neoprávněně poškodit druhého, bude postižen podle zákona.
Je třeba trvat na nulové toleranci ke všem formám obtěžování a šikany na pracovišti. Nepřípustný je zejména nevhodný tělesný kontakt, nevhodné vyjadřování a poznámky. Je třeba trvat na zdvořilém oslovování kolegů. I zdánlivě nevinné chování se stává (sexuálním) obtěžováním po prvním vyjádření nesouhlasu druhé osoby. Že se druhý nebrání, neznamená, že se nejedná o obtěžování. Za obtěžování lze považovat například: obtěžování zíráním či podobným chováním, chvástání se sexuálními úspěchy apod.
Společnost Divadla Kladno s.r.o. nikdy neobtěžuje zaměstnance nadměrným sledováním či „slíděním“ v jejich soukromých záležitostech. V zákonem stanovených případech je společnost oprávněna zaměstnance na pracovišti sledovat a v případě důvodného podezření též nahlížet do e-mailů rozesílaných z pracovních adres.

Vážený čtenáři, máte v zaměstnání takový kodex? Pokud ne, chtěli byste stejný nebo podobný tomu kladenskému divadelnímu?

-red-
 

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí